شرکت جهان مبتکران

محصولات کشتی

تشک آموزشی مدل سهند

این محصول با سه مدل تولید می شود:

کدهای 102َA - 102B - 102C

تشک آموزی مدل سبلان

این محصول با سه مدل تولید می شود:

کدهای 103َA - 103B - 103C

تشک آموزشی مدل دنا

این محصول با سه مدل تولید می شود:

کدهای 101A- 101B - 101C

تشک باشگاهی تفتان

این محصول با سه مدل تولید می شود:

کدهای 104A - 104B - 104C

تشک مسابقاتی طبس

این محصول با سه مدل تولید می شود:

کدهای 107A - 107B - 107C

تشک مسابقاتی دماوند

این محصول با سه مدل تولید می شود:

کدهای 105A - 105B - 105C

تشک مسابقاتی پاسارگارد

این محصول با سه مدل تولید می شود:

کدهای 106A - 106B - 106C

تشک مسابقاتی زاگرس

این محصول با سه مدل تولید می شود:

کدهای 109A - 109B - 109C