محصولات کشتی

تشک مدل گلستان

این محصول با یک مدل تولید می شود:

کد 201

تشک مدل ارس

این محصول با یک مدل تولید می شود:

کد 202

تشک مدل اروند

این محصول با یک مدل تولید می شود:

کد 203